Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Bắc Giang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2015-2016
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành