Lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên, đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tên dự án: Lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên, đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2006 – 2007

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành