Lập bản đồ Phân định 3 khu vực I, II, III tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2010

Tên dự án: Lập bản đồ Phân định 3 khu vực I, II, III tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2010

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2005

Chủ đầu tư: Ban dân tộc tỉnh Lai Châu

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành