Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của thành phố và các xã, phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Tên dự án: Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Mai Pha Tp Lạng Sơn

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2015-2016

Chủ đầu tư: Phòng TNMT thành phố Lạng Sơn

Giá trị hợp đồng: 491.000.000 đồng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành