Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện Cao Lộc và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc

Tên dự án: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện Cao Lộc và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2015-2016

Chủ đầu tư:Phòng TNMT huyện Cao Lộc

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành