Hội nghị cho ý kiến về báo cáo cuối kỳ của quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


Sáng 22-12, Ban Ch đạo lp Quy hoch thành ph t chc hi ngh nghe và cho ý kiến v báo cáo cui k ca Quy hoch thành ph Hi Phòng thi k 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyn Văn Tùng, Ch tch UBND thành ph, Trưởng Ban Ch đạo lp Quy hoch thành ph ch trì hi ngh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy: Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; các Phó chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Đức Thọ, Hoàng Minh Cường, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành phố.

Quang cnh hi ngh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố nhiều lần tổ chức các cuộc họp nghe và cho ý kiến vào Báo cáo Quy hoạch với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực quy hoạch. Sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, hội nghị được tổ chức để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng để đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trình HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyn Hoàng Long, Giám đốc S Kế hoch và Đầu tư phát biu ý kiến ti hi ngh.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, có tổng số 765 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quy hoạch, trong đó có 339 ý kiến của bộ, ngành Trung ương, 92 ý kiến của địa phương Vùng Đồng bằng sông Hồng và 334 ý kiến sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố.

 

Các đại biu d hi ngh. 

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn, các đại biểu tham gia ý kiến vào 6 nội dung gồm: các quan điểm và mục tiêu phát triển thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; các phương án tăng trưởng kinh tế và phương án chọn; các nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ 2021-2030; các đột phá của thời kỳ 2021-2030; nội dung các giải pháp thực hiện quy hoạch; cách thức xử lý một số khác biệt về số liệu trong báo cáo. Trong đó, tập trung phân tích, đề xuất lựa chọn phương án tăng trưởng kinh tế, các đột phá của thời kỳ 2021-2030.

 

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Tt Thng, nguyên Vin trưởng Vin chiến lược phát trin (B Kế hoch và Đầu tư) trình bày báo cáo quy hoch thành ph Hi Phòng thi k 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050.

 

Các đại biu d hi ngh. 

Đồng chí Lê Gia Phong, Cc trưởng Cc Thng kê thành ph phát biu ý kiến ti hi ngh. 

Đồng chí Đỗ Gia Khánh, Giám đốc S Nông nghip và Phát trin nông thông phát biu ý kiến ti hi ngh. 

 

Đồng chí Bùi Văn Kim, Giám đốc S Giáo dc và Đào to phát biu ý kiến ti hi ngh. 

 

Đồng chí Trn Văn Phương, Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường phát biu ý kiến ti hi ngh. 

 

Đồng chí Nguyn Th Thương Huyn, Giám đốc S Du lch phát biu ý kiến ti hi ngh. 

 

Đồng chí Lương Văn Công, Giám đốc S Tài Chính phát biu ý kiến ti hi ngh. 

 

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban qun lý khu kinh tế Hi Phòng phát biu ý kiến ti hi ngh. 

 

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó ch tch UBND thành ph phát biu ý kiến ti hi ngh. 

Đồng chí Nguyn Đức Th, Phó ch tch UBND thành ph phát biu ý kiến ti hi ngh. 

 

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó ch tch Thường trc UBND thành ph phát biu ý kiến ti hi ngh. 

Qua ý kiến các đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kết luận thống nhất một số nội dung đơn vị tư vấn xin ý kiến. Theo đó, cơ bản thống nhất các quan điểm phát triển thành phố theo phương án của cơ quan tư vấn; đối với phương án tăng trưởng kinh tế: xây dựng mục tiêu tăng trưởng GRDP theo phân kỳ, giai đoạn 2021-2025 ở mức 13,5%-14%, giai đoạn 2026-2030 ở mức 12,5%-13%. Trong mục tiêu tổng quát, bổ sung mục tiêu phát triển thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế. Đối với các đột phá, xác định cảng biển, logistics, du lịch và chuyển đổi số; riêng với nghiên cứu thí điểm xây dựng khu thương mại tự do chuyển thành một trong các giải pháp thực hiện. Ngoài ra, đối với phát triển Trường đại học Hải Phòng giữ nguyên mục tiêu phát triển Trường đại học Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành trường đại học quy mô cấp vùng. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cơ quan tư vấn tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành về cập nhật, bổ sung số liệu mới (trong đó có số liệu hiện trạng rừng, diện tích đất dành cho giáo dục, dân số…), tiếp tục hoàn thiện quy hoạch để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

 

Ch tch UBND thành ph Nguyn Văn Tùng kết lun thng nht mt s ni dung đơn v tư vn xin ý kiến. 

Theo báo cáo đề xuất của đơn vị tư vấn tại hội nghị, bên cạnh 3 phương án tăng trưởng kinh tế trước đó đơn vị đề xuất, lần này, đơn vị đề xuất thêm phương án phụ tăng trưởng kinh tế 2021-2030 là 12,2%/năm. Đơn vị tư vấn đề xuất 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050. Đối với các đột phá phát triển, đơn vị đề xuất là chuyển đổi số; xây dựng quần thể du lịch biển Hải Phòng, liên kết với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là Quảng Ninh và các tỉnh Duyên hải Đông Bắc. Bên cạnh đó, đối với đột phá xây dựng khu thương mại tự do được xác định trước đây, nay chuyển thành một trong nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Theo đó, việc thí điểm xây dựng khu thương mại tự do được đề nghị chuyển thành nghiên cứu thí điểm và đưa vào nhóm giải pháp thực hiện…

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, để hoàn thiện quy hoạch, trên cơ sở phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực tích hợp vào quy hoạch thành phố, Sở phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo quy hoạch thành phố. Trong quá trình lập quy hoạch, Sở nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành trung ương và tổ chức các hội thảo chuyên đề lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên ban chỉ đạo… Đến nay, có 765 ý kiến tham gia góp ý dự thảo quy hoạch, trong đó có 339 ý kiến của bộ, ngành Trung ương, 92 ý kiến của địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và 334 ý kiến sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố./.