Đo đạc chỉnh lý đo đạc bổ sung cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Lam Cốt huyện Tân Yên

Tên dự án: Đo đạc chỉnh lý đo đạc bổ sung cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Lam Cốt huyện Tân Yên
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2020
Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành