Đo đạc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế

Tên dự án: Đo đạc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2014-2016
Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Bắc Giang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành