Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Thanh Hoà huyện Thanh Chương

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Thanh Hoà huyện Thanh Chương
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2013-2017
Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Nghệ An
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành