Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Tân Hợp, tỉnh Nghệ An

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2012-2017
Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Nghệ An
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành