Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2011-2017

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Giá trị hợp đồng: 2.549.000.000 đồng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành