Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Hoàng Thanh, tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Hoàng Thanh, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2012-2014

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Bắc Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án