Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Hoàng Thanh, tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Hoàng Thanh, tỉnh Bắc Giang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2012-2014
Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Bắc Giang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành