Điều tra xây dựng bản đồ đất huyện Ea Súp và Vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Ea Súp

Tên dự án:Điều tra xây dựng bản đồ đất huyện Ea Súp và Vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Ea Súp

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2010-2011

Chủ đầu tư: BQL dự án tỉnh Đắk Lắk

Giá trị hợp đồng: 4.676.000.000 đồng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành