Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2022-2023
Chủ đầu tư: UBND thị xã Kinh Môn
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành