Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2022-2023
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Lạng Sơn
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành