Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 của thành phố Bắc Giang

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 của thành phố Bắc Giang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2015-2016
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Bắc Giang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành