Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 của huyện Tân Yên

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 của huyện Tân Yên
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2015-2016
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành