Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 của điều chỉnh quy hoạch thành phố Lạng Sơn

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 của điều chỉnh quy hoạch thành phố Lạng Sơn
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2015-2017
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành