Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của huyện Trấn Yên

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của huyện Trấn Yên
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2012-2014
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Trấn Yên
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành