Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện:2017
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành