Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất năm 2007 – 2010 của huyện Mù Cang Chải

Tên dự án:Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất năm 2007 – 2010 của huyện Mù Cang Chải

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Mù Cang Chải

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành