Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị đến năm 2010

Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị đến năm 2010

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2005 – 2006

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành