Đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp dịch vụ tập trung huyện Tân Yên

Tên dự án:Đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp dịch vụ tập trung huyện Tân Yên
Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2008-2009

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành