Đánh giá tác động môi trường cho dự án “Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Ia Lốp huyện Ea Sup tỉnh Đắk Lắk”

Tên dự án:Đánh giá tác động môi trường cho dự án “Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Ia Lốp huyện Ea Sup tỉnh Đắk Lắk”
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Easup

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành