Chuyển đổi bản đồ giao đất lâm nghiệp sang hệ tọa độ VN 2000 phục vụ cho công tác giao đất, giao rừng và PCCCR của tỉnh Yên Bái

Tên dự án: Chuyển đổi bản đồ giao đất lâm nghiệp sang hệ tọa độ VN 2000 phục vụ cho công tác giao đất, giao rừng và PCCCR của tỉnh Yên Bái

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: Chi cục kiểm lâm Yên Bái

Giá trị hợp đồng: 680.000.000đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành