Chuẩn hóa chuyển hệ tọa độ HN-72 sang hệ tọa độ VN – 2000, chuyển hồ sơ địa chính dạng giấy sang giạng số (xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính) cho 23 xã, thị trấn huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre

Tên dự án: Chuẩn hóa chuyển hệ tọa độ HN-72 sang hệ tọa độ VN – 2000, chuyển hồ sơ địa chính dạng giấy sang giạng số (xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính) cho 23 xã, thị trấn huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2014-2015

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Bến Tre

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành