Lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020  kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020  kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010 – 2012

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Đắk Nông

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành