Thông tin các dự án

Xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư thực hiện chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg đối với 7 điểm xây dựng dự án định canh định cư của 5 xã: Ka Lăng, Mường Tè, Thu Lũm, Pa Vệ Sủ – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu

Tên dự án: Xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư thực hiện...